0652-301 55

NEDRE NORRLANDS FACKFÖRENING

Lagar

Lagar

Lag om medbestämmande i arbetslivet – MBL -1976.580

Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivare. Med central arbetstagarorganisation avses för- bund eller därmed jämförlig sammanslutning av arbetstagare. Bestämmelser som avser arbetsgivare eller arbetstagarorganisation gäller, i tillämpliga delar, sammanslutning av flera sådana organisationer. Vad som sägs om medlem i organisation gäller i sådant fall de anslutna organisationerna och deras medlemmar.

Föreningsrätt
Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivarorga- nisation eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och verka för organisa- tionen eller för att sådan bildas. Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning av före- ningsrätten föreligger om någon på arbetsgivareller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt, eller om nå- gon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för attåtagande med annan skall uppfyllas.

Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation är icke skyldig att tåla sådan kränkning av före- ningsrätten som innebär intrång i dess verksamhet. Finns både lokal- och centralorganisa- tion, gäller vad som nu har sagts den centrala organisationen. Sker kränkning av förenings- rätten genom avtalsuppsägning eller annan sådan rättshandling eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal, är rättshandlingen eller bestämmelsen ogiltig.

Det åligger arbetsgivar-arbetstagarorganisation att söka hindra att medlem vidtager åtgärd som kränker föreningsrätten. Har medlem vidtagit sådan åtgärd är organisationen skyldig att söka förmå honom att upphöra därmed.

Förhandlingsrätt
Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation.

Förhandlingsrätt enligt första stycket tillkommer arbetstagarorganisation även i förhållande till organisation som arbetsgivaren tillhör och arbetsgivarens organisation i förhållande till arbetstagarorganisationen.

Lagen om anställningsskydd – LAS
Lagen berör bl a anställningsform, uppsägning, avsked, permittering, förtursrätt till återan- ställning samt beräknad anställningstid.

Kommentarer
Oavsett att lagen om föreningsrätt och förhandlingsrätt är lagstadgad är det mycket vanligt att företrädare för fackliga organisationsenheter försöker förmå medlemmar som avser att byta facklig tillhörighet att tro att det föreligger någon form av tvång att tillhöra en viss orga- nisation. Detta är givetvis helt felaktigt! Lag är lag och skall tillämpas som sådan. Att man, företrädesvis inom den partipolitiskt inriktade fackföreningsrörelsen, hävdar ett önskemål om att monopol inte får ligga som grund för ditt val av fackliga företrädare, det är inte mångfalden som är viktig utan Din personliga möjlighet att få dina rättigheter tillgodosedda.

Det arbetsrättsliga kollektivavtalet.

Arbetsmarknadens parter har genom kollektivavtalet ett medel som står mycket nära lagstiftning.

Själva åtagandet att en person ska utföra arbete åt en arbetsgivare är dock alltid ett individuellt avtal (anställningsavtal) mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Men de arbetsvillkor (lön och arbetstider m.m.) som ska gälla i anställningsförhållandet regleras av kollektivavtalet oberoende av vem som för tillfället innehar anställningen.

Man kan uttrycka saken som att kollektivavtalet som (normerar) arbetsvillkoren automatiskt blir en del av anställningsavtalet. Kollektivavtalet kommer då här att fungera som en lag och dessutom vara tvingande.

Påståendet att kollektivavtalet är vårt avtal är således felaktigt. Parter är de som undertecknat avtalet centralt. Övriga avdelningar, sektioner, medlemsföretag och kommuner är bundna av avtalet men är inte avtalsparter.

Söker en person anställning binds hon/han genom sitt anställningsavtal till kollektivavtalet oavsett organisationstillhörighet på grund av arbetsgivarens bundenhet.

Vissa fackliga företrädares uppfattning av äganderätt till det arbetsrättsliga kollektivavtalet är därför felaktigt